کلینیک فوق تخصصی دکتر حکیمی

خانه بانک ها

بانک های طرف قرارداد

ردیف نام بیمه مراحل انجام شده برای شروع به کار مدارک مورد نیاز نوع استعلام
1 تجارت مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
2 سپه مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
3 رفاه مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
4 صادرات مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
5 صنعت و معدن مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG -نوشتن طرح درمان در دفترچه-پس از تایید بانک شروع درمان دفترچه بیمه ----
6 کشاورزی مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
7 ملی مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس دفترچه بیمه آنلاین
8 مرکزی مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
9 مسکن مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
نکته : مواردی که طبق قانون هر بانک نیاز به تاییدیه از سوی پزشک معتمد بانک دارد ، برای بیمار نوشته شده ،پس از تحویل تاییدیه انجام میشود.