کلینیک فوق تخصصی دکتر حکیمی

خانه شهرداری

شهرداری

ردیف نام بیمه مراحل انجام شده برای شروع به کار مدارک مورد نیاز نوع استعلام
1 شهرداری مراجعه بیمار_ تطبیق دفترچه _ نوشتن عکس OPG - شروع به کار دفترچه بیمه ----
نکته : مواردی که طبق قانون شهرداری نیاز به تاییدیه از سوی پزشک معتمد دارد، برای بیمار نوشته شده ،پس از تحویل تاییدیه انجام میشود.