کلینیک فوق تخصصی دکتر حکیمی

خانه بیمه تکمیلی

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

ردیف نام بیمه مراحل انجام شده برای شروع به کار مدارک مورد نیاز نوع استعلام
1 دانا مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
2 ایران مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_گذاشتن برای استعلام دفترچه بیمه_کپی کارت شناسایی آنلاین
3 آسیا مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان دقیق_گذاشتن برای استعلام دفترچه بیمه_کپی کارت شناسایی آنلاین
4 تجارت نو مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
5 سامان مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
6 SOS مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان دقیق_گذاشتن برای استعلام دفترچه بیمه_کپی کارت ملی آنلاین
7 البرز مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
8 تعاون مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
9 معلم مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست
10 میهن مراجعه بیمار_نوشتن عکس OPG توسط کلینیک_تحویل عکس _نوشتن طرح درمان_ارائه به بیمار برای گرفتن معرفی نامه دفترچه بیمه آنلاین نیست